Hệ thống quản lý khách hàng sử dụng Gas 4.0

Quản lý khách hàng sử dụng Gas

Một báo cáo do PwC công bố ước tính rằng các hoạt động số hóa có thể cắt giảm 20% chi phí vận hành hạ nguồn và tăng 12% hiệu suất của nhà máy, kết luận rằng, “Số hóa không chỉ là cơ hội, mà nó là cấp thiết”. Theo một nghiên cứu do Diễn…