Bùi Hữu Phú

Chairman

Chủ tịch tập đoàn

Nguyễn Thị Hạnh

CEO

Tổng giám đốc

Trương Hồng Bình

CTO

Giám đốc kỹ thuật

Đoàn Anh Khoa

Project Director

Giám đốc dự án

Nguyễn Cường Thịnh

R&D Director

Giám đốc R&D