Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư 

Bản cập nhật ngày 16/10/2023 

Tập đoàn đầu tư công nghệ Nam Long (Sau đây gọi tắt là “NLT Group”) xây dựng và công bố Chính sách Quyền riêng tư nhằm thực thi những cam kết và trách nhiệm Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, tuân thủ các quy định pháp luật trong việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khi khách hàng truy cập, sử dụng dịch vụ do NLT Group cung cấp. 

Khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (Sau đây gọi chung là “Người dùng”) cung cấp thông tin để thiết lập quan hệ, tạo tài khoản, sử dụng sản phẩm, dịch vụ NLT Group cung ứng, NLT Group hiểu rằng bạn đồng ý và chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này. Chính sách quyền riêng tư này được công bố công khai trên: https://nlt-group.com/

Chính sách quyền riêng tư này có thể được điều chỉnh và cập nhật bổ sung, sửa đổi, Người dùng nên truy cập và kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. NLT Group có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản nào của Chính sách vào bất cứ lúc nào thông qua việc công bố cập nhật trên website chính thức của NLT Group và/hoặc hiển thị trên các ứng dụng khác của NLT Group. 

Các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này được dẫn chiếu đến Thỏa thuận, chính sách dịch vụ với từng loại sản phẩm, dịch vụ mà Người dùng sử dụng tương ứng. 

Bằng việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của NLT Group, truy cập hoặc sử dụng website/ứng dụng/sản phẩm/dịch vụ của NLT Group cung ứng, Người dùng xác nhận và đồng ý rằng Người dùng chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Theo đây, Người dùng đồng ý cho phép NLT Group thu thập, sử dụng và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Đối tượng và phạm vi áp dụng 

 • Đối tượng 

Người sử dụng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

 • Phạm vi áp dụng: 
 • Hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của NLT Group (là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân như: Thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hoạt động liên quan khác) khi Người dùng đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do NLT Group cung ứng.
 • Thông tin dữ liệu cá nhân được hiểu là Thông tin về Người dùng và tất cả các thông tin khác liên quan đến Người dùng, dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
 • Các dữ liệu liên quan đến Người dùng sẽ là dữ liệu cá nhân nhạy cảm gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền, thông tin về tài sản, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm của khách hàng (nếu có), dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị.
 • Các dịch vụ trực tuyến, phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ của NLT Group, bất kể Người dùng sử dụng phương thức nào để truy cập hoặc sử dụng.

Dữ liệu và thông tin NLT Group thu thập

NLT Group thu thập các dữ liệu và Thông tin Người dùng cần thiết để đảm bảo việc cung cấp và vận hành các sản phẩm, dịch vụ tuân thủ các quy định pháp luật. Một số thông tin là không bắt buộc, tuy nhiên nếu không được cung cấp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và trải nghiệm của Người dùng. Tùy theo loại hình dịch vụ bạn sử dụng, NLT Group  tiến hành các hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân là thông tin về Người dùng gồm:

 1. Thông tin mà người dùng cung cấp: 

Thông tin Người dùng cung cấp khi thiết lập quan hệ sử dụng dịch vụ, hoặc hợp tác, hoặc thông qua việc tạo tài khoản dịch vụ trên ứng dụng thuộc NLT Group, hoặc khi sử dụng một tính năng, sản phẩm mới của NLT Group. Cụ thể:

 • Họ tên;
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Thông tin, hình ảnh của Giấy tờ tùy thân (CMND, Căn cước công dân, hộ chiếu, và ngày cấp, nơi cấp);
 • Số điện thoại;
 • Ảnh chụp gương mặt của Người dùng thông qua thiết bị.
 • Và các thông tin khác (nếu có) có thể phát sinh do bạn cung cấp hoặc cho phép thu thập, truy cập, lưu trữ khi Người dùng sử dụng dịch vụ/bất kì tính năng, sản phẩm nào NLT Group triển khai trong từng trường hợp cụ thể.

Các thông tin cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế;

Thông tin về các hoạt động của Người dùng bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Lịch sử thông tin, các hoạt động của Người dùng tại ứng dụng mà NLT Group cung ứng.
 • Các hoạt động khác do NLT Group hợp tác với các đối tác để triển khai trên ứng dụng/website khác do NLT Group cung ứng.

2. Các loại thông tin khác:

 • Thông tin, dữ liệu về việc sử dụng tính năng dịch vụ của Người dùng (nếu có);
 • Các thông tin mà Người dùng cung cấp khi phát sinh yêu cầu từ NLT Group, hoặc từ Người dùng.

Việc thu thập thông tin được thực hiện từ nhiều nguồn khác nhau như: Qua thỏa thuận/hợp đồng được giao kết với Người dùng, qua các kênh thông tin của cơ quan chức năng có thẩm quyền, Qua kênh liên lạc của NLT Group và Người dùng, các tương tác của Người dùng với nhân viên của NLT Group, và kể cả qua những tài khoản khác mà NLT Group có cơ sở khẳng định có liên quan đến Người dùng; các thông tin Người dùng phản hồi cho các cuộc khảo sát; các thông tin trong quá trình bạn tham gia vào các trao đổi, thảo luận, giải quyết tranh chấp hoặc các thông tin phù hợp khác được Người dùng cung cấp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của NLT Group cung ứng; 

Ngoài ra, nhằm mục đích cải thiện, nâng cao chất lượng Dịch vụ, NLT Group có thể giám sát hoặc ghi âm các cuộc đàm thoại với Người dùng hoặc bất kỳ ai nhân danh Người dùng trên nguyên tắc phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin được thu thập tự động: 

 • Thông tin được gửi đến NLT Group từ máy tính, điện thoại, hoặc các thiết bị khác mà Người dùng sử dụng để tải, truy cập như: Dữ liệu các website, ứng dụng Người dùng truy cập, địa chỉ IP, vị trí của Người dùng, ID nhận dạng thiết bị, loại thiết bị, thông tin máy tính, thiết bị di động, thiết bị mạng, số liệu thống kê hiển thị của website, ứng dụng truy cập và các dữ liệu cơ bản khác;
 • Khi Người dùng truy cập sản phẩm, dịch vụ của NLT Group, hoặc truy cập website, ứng dụng của bên thứ ba có hợp tác dịch vụ trực tuyến mà NLT Group cung cấp, NLT Group và các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp của NLT Group có thể sử dụng cookie và các công cụ kiểm tra (gọi chung là Cookies) để nhận diện khách hàng là một Người sử dụng và để tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của Người dùng, Dịch vụ Người dùng sử dụng cũng như nội dung và quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trực tuyến khác; đo lường hiệu quả của các chương trình khuyến mãi và thực hiện phân tích; và để giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn gian lận tiềm ẩn và thúc đẩy niềm tin và sự an toàn đối với các dịch vụ của NLT Group;
 • Khi Người dùng sử dụng thiết bị để truy cập, sử dụng dịch vụ, tùy theo cấu trúc, tính năng, thiết kế từng loại thiết bị, nhà cung cấp, cho phép Người dùng thiết lập, cấu hình, lựa chọn chức năng cho phép Dịch vụ, sản phẩm của NLT Group được truy cập, sử dụng một, một số, hoặc toàn bộ thông tin nhất định theo tùy chọn của bạn.

Thông tin được tạo ra bởi hệ thống của NLT Group, hoặc các kênh hỗ trợ của NLT Group như: 

 • Thông tin ghi nhận Người dùng trên hệ thống như Mã định danh, AppID, và bất kỳ thông tin nào khác mà hệ thống của NLT Group tạo ra để để nhận diện bạn khi truy cập, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của NLT Group.
 • Thông tin Người dùng cung cấp tại các phương tiện thông tin công khai như Fanpage của NLT Group trên Facebook, Zalo, website, ứng dụng của NLT Group.
 • Thông tin khác mà  cần nhằm thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo quy định pháp luật.

3. Thông tin liên quan đến trẻ em và thiếu niên

Dịch vụ/sản phẩm của NLT Group  không đề cập đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Trong một số trường hợp nhất định thì độ tuổi này có thể cao hơn do các yêu cầu theo quy định khu vực địa phương, vui lòng xem các điều khoản bổ sung ở địa phương của bạn để biết thêm thông tin. 

Nếu NLT Group cần dựa vào sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Người dùng và quốc gia của Người dùng cần có sự đồng ý của cha mẹ, NLT Group có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ Người dùng trước khi NLT Group thu thập và sử dụng thông tin đó. Điều đó có nghĩa rằng, trong trường hợp Người dùng là trẻ em, trừ khi pháp luật có quy định khác, bạn đồng ý rằng:

 • NLT Group có quyền thu thập sự đồng ý của Người dùng và sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ của Người dùng theo quy định.
 • NLT Group sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng, xóa không thể khôi phục hoặc hủy dữ liệu cá nhân của Người dùng trong trường hợp: (i) NLT Group đã hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được Người dùng đồng ý; (ii) Cha mẹ, hoặc người giám hộ của Người dùng rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng; (iii) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi có đủ căn cứ chứng minh việc xử lý dữ liệu cá nhân gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của Người dùng.

Mục đích và cách thức sử dụng thông tin 

NLT Group xử lý dữ liệu cá nhân để sử dụng cho các mục đích dưới đây: 

 1. Để vận hành và cung cấp dịch vụ NLT Group cung ứng bao gồm: 
 • Cung cấp các dịch vụ và tính năng cho Bạn;
 • Cung cấp, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của NLT Group.
 • Kiểm tra, xác minh tính chính xác, trung thực, đầy đủ các thông tin cung cấp; đánh giá, phân loại mức độ rủi ro theo quy định pháp luật Việt Nam;
 • Bảo vệ quyền lợi của Bạn đối với các hoạt động sử dụng dịch vụ, tính năng do NLT Group cung ứng. Trong đó bao gồm cả việc xử lý thông tin nhằm tạo thuận lợi cho Người dùng trong việc tiếp nhận quyền lợi qua tính năng, dịch vụ NLT Group cung ứng, cũng như tạo điều kiện cho các Bên có nghĩa vụ liên quan nhận biết Người dùng nhằm giảm thiểu các nhầm lẫn khi các quyền lợi của Người dùng được thực hiện;
 • Xác thực thông tin, quyền truy cập của Người dùng trong suốt quá trình tạo lập, sử dụng dịch vụ/tài khoản/sản phẩm  (Trong đó bao gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận, hợp đồng (dưới bất kỳ hình thức nào qua thao tác sử dụng dịch vụ do NLT Group cung ứng/phối hợp cung ứng hay bằng văn bản cụ thể) giữa Người dùng với cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật), hợp tác giữa NLT Group và Người dùng;
 • Ghi nhớ thông tin để Người dùng không phải nhập lại trong quá trình truy cập hoặc lần tiếp theo khi Người dùng truy cập vào dịch vụ;
 • Liên lạc với Người dùng và đối tác về tài khoản, dịch vụ, nội dung hợp tác thông qua các cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS hoặc email hay có thể là bằng văn bản hoặc các hình thức khác;
 • Tạo kết nối dịch vụ giữa Tài khoản của Người dùng và tài khoản hoặc nền tảng của Bên thứ ba (Chúng tôi sẽ liên kết tùy trường hợp dưới sự đồng ý của bạn);
 • Để bảo vệ Người dùng khỏi những hành vi gian lận sử dụng sai mục đích các thông tin của Người dùng, NLT Group có thể thu thập thông tin về người dùng và các tương tác của Người dùng, đánh giá máy tính, điện thoại và các thiết bị khác mà Người dùng dùng để truy cập vào dịch vụ/ứng dụng/sản phẩm của NLT Group để nhận dạng bất kỳ phần mềm, hay hoạt động xâm phạm nào.
 1. Để thực hiện các hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý đối với hoạt động kinh doanh của NLT Group
 2. Thực hiện cam kết của NLT Group với các nhà cung cấp dữ liệu, thông tin mà Người dùng trao đổi (không bao gồm các thông tin cá nhân theo quy định pháp luật dùng để định danh Người dùng); 
 3. Quản lý truy cập, và thực hiện các biện pháp an toàn, an ninh và tính toàn vẹn cho các dịch vụ mà NLT Group  cung cấp cho Người dùng. 
 4. Hỗ trợ Người dùng: Thông qua các thông tin thu thập được, NLT Group tiến hành các hoạt động hỗ trợ một cách tốt nhất các vấn đề phát sinh đối với Người dùng trong quá trình sử dụng như giải quyết thắc mắc, hỗ trợ tra soát, khiếu nại, theo dõi, cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng, … 
 5. Nghiên cứu và phát triển: NLT Group có thể sử dụng thông tin thu thập được để phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý và bảo vệ các thông tin, hệ thống kỹ thuật dịch vụ, đo lường hiệu suất dịch vụ và cải thiện sản phẩm, dịch vụ do NLT Group cung ứng. 
 6. Quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, các quảng cáo và nội dung có liên quan về các dịch vụ của NLT Group và các dịch vụ của các đối tác có hợp tác với NLT Group. Cụ thể đối với việc triển khai hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo: 
 • Việc quảng cáo, giới thiệu sản phẩm quảng cáo (nếu có) sẽ được thực hiện bằng phương thức, online/offline dưới hình thức tương ứng cách tiếp cận của Người dùng;
 • Nội dung, tần suất quảng cáo/giới thiệu sẽ được NLT Group cung cấp cụ thể trong các chương trình quảng cáo, tùy theo cách tiếp cận của bạn, nội dung sản phẩm quảng cáo có thể được bạn xem trực tiếp sau khi bấm vào chương trình/banner (hay bất kỳ hình thức nào tương đương) đối với sản phẩm quảng cáo online; hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo có thể được bạn tiếp cận bằng cách đến trực tiếp địa điểm Offline để xem/tham gia vào hoạt động quảng cáo/tiếp thị sản phẩm. Bằng các hoạt động/thao tác tiếp cận sản phẩm quảng cáo, Người dùng đồng ý rằng bạn cho phép NLT Group tiếp nhận, xử lý các thông tin mà Người dùng đã/đang/sẽ cung cấp cho các mục đích tại Chính sách Quyền Riêng Tư này.

Ngoài ra, Người dùng cũng đồng ý rằng, tùy theo mỗi sản phẩm quảng cáo, NLT Group tự mình hoặc phối hợp đối tác triển khai có thể có những nội dung quy định riêng nhằm hỗ trợ Bạn một cách tốt nhất, cũng như tạo điều kiện triển khai chương trình.

 1. Các thủ tục và yêu cầu pháp lý NLT Group có thể sử dụng thông tin thu thập được để điều tra hoặc giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Người dùng, hoặc các hoạt động khác được pháp luật hiện hành cho phép.

Cách NLT Group chia sẻ thông tin của Người dùng

NLT Group có thể chia sẻ thông tin của Người dùng trong các trường hợp sau: 

 • Với Nhà cung cấp dịch vụ: NLT Group có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Người dùng với Nhà cung cấp dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của NLT Group, để liên hệ với Người dùng.
 • Đối với chuyển nhượng kinh doanh: NLT Group có thể chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của Người dùng liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản Công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của NLT Group cho một công ty khác.
 • Với các chi nhánh: NLT Group có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh của NLT Group, trong trường hợp đó, NLT Group sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tôn trọng Chính sách quyền riêng tư này. Các chi nhánh bao gồm công ty con, đối tác liên doanh hoặc công ty nào khác mà NLT Group kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung với NLT Group.
 • Với các đối tác kinh doanh: NLT Group có thể chia sẻ thông tin của Người dùng với các đối tác kinh doanh của NLT Group để cung cấp cho Người dùng một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi nhất định.
 • Với những người dùng khác: khi Người dùng chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác ở khu vực công cộng với những người dùng khác, thông tin đó có thể được tất cả người dùng xem và có thể được phân phối công khai ra bên ngoài.
 • Với sự đồng ý của Người dùng: NLT Group có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Người dùng cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của Người dùng.
 • Vì Lý Do Pháp Lý: NLT Group sẽ chia sẻ thông tin của Người dùng với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc các tổ chức khác nếu được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy, hoặc nếu việc đó là cần thiết một cách hợp lý để: Tuân thủ nghĩa vụ, quy trình hoặc yêu cầu pháp lý; thực thi Điều Khoản Dịch Vụ và các thỏa thuận, chính sách, và tiêu chuẩn khác của NLT Group, bao gồm cả việc điều tra bất kỳ vi phạm nào có thể xảy ra đối với Điều Khoản Dịch Vụ của NLT Group và các thỏa thuận, chính sách và tiêu chuẩn đó; phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật, gian lận hoặc kỹ thuật; hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của NLT Group, người dùng của NLT Group, bên thứ ba hoặc công chúng khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép (bao gồm cả việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống lừa đảo và giảm rủi ro khai thác dữ liệu thông tin)

Không gian và thời gian lưu trữ thông tin của Người dùng

 • Thông tin của Người dùng có thể được lưu trữ trên các máy chủ ở bên ngoài quốc gia nơi Người dùng sống, chẳng hạn như ở Việt Nam, Singapore, Malaysia hoặc Hoa Kỳ. NLT Group duy trì các máy chủ lớn trên toàn thế giới để mang đến cho bạn các dịch vụ của chúng tôi một cách liên tục trên phạm vi toàn cầu.
 • Công ty sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu cá nhân của Người dùng trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. NLT Group sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của Người dùng trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu NLT Group được yêu cầu lưu giữ dữ liệu của Người dùng để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của NLT Group.
 • Công ty cũng sẽ lưu giữ Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của NLT Group hoặc NLT Group có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Quyền và lựa chọn của Người dùng

 • Người dùng có các quyền và lựa chọn liên quan đến thông tin của mình. Người dùng có thể được cung cấp một số quyền nhất định theo luật hiện hành, các quyền này có thể bao gồm quyền truy cập, xóa, cập nhật hoặc chỉnh sửa dữ liệu của Người dùng, sẽ được thông báo về việc xử lý dữ liệu của Người dùng, nộp đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng, và các quyền khác. Người dùng có thể kháng nghị bất kỳ quyết định nào chúng tôi đã đưa ra về yêu cầu của bạn bằng cách làm theo hướng dẫn trong thông tin liên lạc Người dùng nhận được từ NLT Group thông báo cho Người dùng về quyết định của NLT Group. Vui lòng xem thêm các Điều Khoản Bổ Sung dưới đây để biết liệu quốc gia của Người dùng của người đại diện tại địa phương hoặc người liên hệ tại địa phương hay không.
 • Người dùng có thể truy cập và chỉnh sửa hầu hết thông tin hồ sơ của mình bằng cách đăng nhập vào ứng dụng/sản phẩm/dịch vụ NLT Group cung cấp. Người dùng có thể xóa lịch sử và thông tin người dùng cung cấp tùy từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi cũng cung cấp một số công cụ trong Cài Đặt để cho phép Người dùng kiểm soát thông tin Người dùng cung cấp, lưu trữ trong số những tính năng khác. Người dùng có thể xóa toàn bộ tài khoản của mình trong Cài Đặt nếu bạn lựa chọn như vậy.
 • Người dùng có thể từ chối hoặc vô hiệu hóa Cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trong trình duyệt trên thiết bị của mình. Vì mỗi trình duyệt sẽ khác nhau, hãy tham khảo hướng dẫn do trình duyệt của bạn cung cấp. Xin lưu ý rằng bạn có thể cần thực hiện các bước bổ sung để từ chối hoặc vô hiệu hóa một số loại Cookie. Chẳng hạn, do sự khác biệt về cách hoạt động của trình duyệt và ứng dụng di động, Người dùng có thể cần thực hiện các bước khác nhau để chọn từ chối các Cookie dùng cho quảng cáo nhắm mục tiêu trong trình duyệt và từ chối quảng cáo nhắm mục tiêu cho ứng dụng di động, điều mà bạn có thể kiểm soát thông qua cài đặt thiết bị của mình hoặc quyền ứng dụng dành cho thiết bị di động. Ngoài ra, lựa chọn từ chối của Người dùng chỉ áp dụng riêng cho trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể mà bạn đang sử dụng khi chọn từ chối, vì vậy Người dùng có thể phải chọn từ chối cho từng trình duyệt hoặc thiết bị. Nếu Người dùng chọn từ chối, vô hiệu hóa hoặc xóa Cookie, một số chức năng của Nền Tảng có thể không còn khả dụng với Người dùng.

Bảo mật thông tin và miễn trừ trách nhiệm

NLT Group thực hiện các biện pháp để đảm bảo thông tin của bạn được xử lý một cách an toàn và phù hợp với chính sách này. Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không tuyệt đối an toàn. Mặc dù NLT Group sẽ áp dụng biện pháp hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng, ví dụ như: bằng mã hóa, nhưng NLT Group không thể đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn được truyền thông qua Nền Tảng; bạn phải chịu rủi ro đối với bất kỳ việc truyền thông tin nào.

NLT Group có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro có khả năng xảy ra khác nhau và mức độ nghiêm trọng đối với các quyền và quyền tự do của Người dùng và những người dùng khác. NLT Group duy trì các biện pháp tổ chức và kỹ thuật này và sẽ sửa đổi các biện pháp này tùy từng thời điểm để cải thiện tính bảo mật tổng thể của hệ thống của NLT Group.

NLT Group sẽ, tùy từng thời điểm, đưa vào các liên kết đến và từ trang web của các mạng lưới đối tác, nhà quảng cáo và bên liên kết của NLT Group. Nếu Người dùng theo một liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số những trang web này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách quyền riêng tư của riêng họ và rằng NLT Group không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi Người dùng cung cấp bất kỳ thông tin nào lên các trang web này.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của NLT Group có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do NLT Group điều hành. Nếu Người dùng nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Người dùng sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. NLT Group thực sự khuyên Người dùng nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web Người dùng truy cập.

NLT Group không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Cập Nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư

NLT Group có thể cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này tùy từng thời điểm. Khi NLT Group cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư, NLT Group sẽ thông báo cho Người dùng bằng cách cập nhật ngày “Cập Nhật Lần Cuối” ở phần đầu của chính sách này và đăng tải Chính Sách Quyền Riêng Tư mới hoặc cung cấp bất kỳ thông báo nào khác theo yêu cầu của luật hiện hành. Việc Người dùng tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng sau ngày chính sách được cập nhật được xem là sự chấp nhận của Người dùng đối với chính sách được cập nhật. Nếu Người dùng  không đồng ý với chính sách được cập nhật, bạn phải dừng việc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng.

Liên hệ

Mọi câu hỏi, bình luận, khiếu nại và yêu cầu liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư này xin gửi về địa chỉ: kinhdoanh@nlt-group.com 

NLT Group sẽ nỗ lực giải quyết yêu cầu của Người dùng trong thời gian sớm nhất. Điều này không ảnh hưởng đến quyền khiếu nại của Người dùng với cơ quan bảo vệ dữ liệu thích hợp, nếu áp dụng.

Điều Khoản Bổ Sung – Khu Vực Pháp Lý Cụ Thể

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy định của Điều Khoản Bổ Sung – Khu Vực Pháp Lý Cụ Thể có liên quan đến khu vực pháp lý của Người dùng là nơi Người dùng  truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, và phần quy định còn lại của chính sách, thì Điều Khoản Bổ Sung – Khu Vực Pháp Lý Cụ Thể của khu vực pháp lý liên quan sẽ thay thế và có hiệu lực.

Việt Nam

Nếu Người dùng đang sử dụng dịch vụ của NLT Group ở Việt Nam, thì các điều khoản bổ sung sau đây sẽ được áp dụng. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản bổ sung sau đây và các quy định trong phần chính của chính sách này, thì các điều khoản sau đây sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân. NLT Group có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng bằng các cách thức thủ công hoặc tự động.

Quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu. Ngoại trừ một số ngoại lệ nhất định, Người dùng có quyền lợi và nghĩa vụ theo pháp luật hiện hành. Cụ thể, Người dùng có các quyền theo luật như sau:

 • Quyền được biết;
 • Quyền đồng ý và rút lại sự đồng ý;
 • Quyền truy cập;
 • Quyền xóa dữ liệu;
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu;
 • Quyền được cung cấp dữ liệu;
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu;
 • Quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện;
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; và
 • Quyền tự bảo vệ.

Người dùng có thể thực hiện những quyền này bằng cách liên hệ với NLT Group theo chi tiết tại mục “Liên hệ” và NLT Group sẽ phản hồi yêu cầu của Người dùng bất kể địa điểm lưu trữ dữ liệu của Người dùng.

Người dùng có những nghĩa vụ theo luật định như sau:

 • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng;
 • Yêu cầu các tổ chức và cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng;
 • Tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác;
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi bạn đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng;
 • Các nghĩa vụ khác theo pháp luật hiện hành.

Độ Tuổi, Sự Cho Phép của Cha Mẹ và Người Giám Hộ. Nếu Người dùng dưới 16 tuổi hoặc đang chịu sự giám hộ:

 • Người dùng phải có được sự chấp thuận từ cha mẹ hoặc (những) người giám hộ hợp pháp của Người dùng;
 • Cha mẹ hoặc (những) người giám hộ hợp pháp của Người dùng chịu trách nhiệm đối với: (i) tất cả hành động của Người dùng có liên quan đến việc Người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ; (ii) việc Người dùng tuân thủ chính sách này; và (iii) đảm bảo rằng việc Người dùng tham gia vào dịch vụ, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không dẫn đến bất kỳ vi phạm nào đối với pháp luật và quy định áp dụng liên quan đến bảo vệ trẻ em.
 • Nếu Người dùng không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người dùng, hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người dùng không cho phép mở tài khoản bằng tên của họ, Người dùng phải ngừng truy cập sản phẩm/ứng dụng/dịch vụ nếu Người dùng chưa đủ ít nhất 16 tuổi trở lên.